1. Vispārīgās nostādnes

1.1. Šī privātuma politika reglamentē slēgtās akciju sabiedrības „NORAMEDA“ (uzņēmuma reģistrācijas numurs 140744584, adrese Meistru g. 8A, Viļņas pils., adrese korespondencei – Gyneju g. 16, Viļņas pils., turpmāk – NORAMEDA) NORAMEDA īstenotās klienta (turpmāk – Jūs, Jūsu, Jūs, Jums) personas datu apstrādes galvenos principus un kārtību, Jums izmantojot interneta vietnes www.norameda.com un www.gudra-aptieka.lv (turpmāk kopā vai atsevišķi – NORAMEDA tīmekļa vietne).

1.2. Privātuma politika ir paredzēta tam, lai Jūs iepazīstinātu ar Jūsu personas datu apstrādi, kuru īsteno NORAMEDA. Personas dati ir jebkāda informācija, balstoties uz kuru var tikt vai ir noteikta Jūsu personas identitāte: uzvārds, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai pasta adrese, iegādes informācija (datums, prece, cena, daudzums, summa, atlaide) un cita informācija (turpmāk - Personas dati).

1.3. Aš šo NORAMEDA dokumentu Jūs varat iepazīties jebkurā laikā NORAMEDA vietnē, tāpat arī varat to lejupielādēt no NORAMEDA vietnes un izdrukāt.
1.4. NORAMEDA ir Jūsu personas datu pārzinis.

1.5. Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu nosaka šī Privātuma politika, Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likums, Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likums, UAB „NORAMEDA” personas datu apstrādes noteikumi, un kopš 2018. gada 25. maija - arī Vispārējā datu aizsardzības regula Nr. 2016/679 (turpmāk - VDAR).

1.6. Izmantojot NORAMEDA tīmekļa vietni, Jūs apliecināt, ka esat informēts (-a) par to, ka NORAMEDA Jūsu Personas datus pārvaldīs un apstrādās ar šajā privātuma politikā paredzētajiem rīkiem, saskaņā ar tajā noteiktajiem mērķiem un kārtību.

1.7. NORAMEDA rīkojas saskaņā ar šiem Personas datu apstrādes principiem:

1.7.1. Personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un caurskatāmā veidā;

1.7.2. Personas dati tiek vākti konkrētiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un tie netiek apstrādāti ar šiem mērķiem nesavietojamā veidā;

1.7.3. Personas dati ir adekvāti, pareizi un tikai tādi, kādi nepieciešami norādīto mērķu sasniegšanai.

1.7.4. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, proti, tikai tādos gadījumos, kad:

1.7.4.1. Jūs dodat piekrišanu vai arī kad var secināt, ka piekrītat, ka dati tiek izmantoti konkrētiem nolūkiem (piemēram, reģistrējoties biļetena saņemšanai, piedaloties aptaujās, spēlēs (viktorīnās), iesniedzot pasūtījumu vai atbildot uz citiem jautājumiem par kontaktinformāciju);

1.7.4.2. tiek noslēgts vai tiek pildīts līgums, kur Jūs esat viena līgumslēdzēja puse;

1.7.4.3. Personas datu apstrāde ir vajadzīga NORAMEDA vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot gadījumus, ja Jūsu intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama Personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm;

1.7.4.4. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz NORAMEDA attiecināmu juridisku pienākumu.

1.7.5. Personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā tiek atjaunināti.

1.7.6. Personas dati tiek uzglabāti tādā formā, lai Jūsu identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai.

1.7.7. Personas dati tiek apstrādāti tikai tādā veidā, lai tiktu nodrošināta pienācīga Personas datu drošība; datus apstrādā tikai tie darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.

1.7.8. Visa informācija par Personas datu apstrādi ir konfidenciāla, izņemot tos gadījumus, kad informācijas atklāšanu pieprasa tiesību akti.

1.8. NORAMEDA tīmekļa vietnes pakalpojumus var izmantot:

1.8.1. visas fiziskās personas, kas ir vismaz 18 gadus vecas;

1.8.2. juridiskās personas;

1.8.3. visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

2. Personas datu vākšana un cita apstrāde un uzglabāšanas periods

2.1. NORAMEDA respektē ikviena tiesības uz privātumu. Jūsu Personas dati tiek vākti un citādi apstrādāti šādos nolūkos:

2.1.1. lai apstrādātu Jūsu pakalpojumu pasūtījumus;

2.1.2. lai izrakstītu finanšu dokumentus;

2.1.3. lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu;

2.1.4. lai izpildītu citas līgumsaistības;

2.1.5. elektroniskās komercijas nolūkos;

2.1.6. tiešā mārketinga nolūkos (ja tiek piedāvātas preces un pakalpojumi personām un (vai) tiek pieprasīts viedoklis par piedāvātajām precēm un pakalpojumiem);

2.1.7. elektronisko vaicājumu un komentāru administrēšanas nolūkos;

2.1.8. farmakovigilances (sūdzību izskatīšanas) nolūkos;

2.1.9. informācija, kas tiek iegūta vai ģenerēta, Jums izmantojot NORAMEDA tīmekļa vietni, kā tas minēts 3. punktā - minētajā punktā norādītajiem nolūkiem.

2.2. Jūsu pienākums ir sniegt izsmeļošus un pareizus Personas datus. Tas ir nepieciešams, ja Jūs vēlaties noslēgt vai izpildīt ar Jums noslēgtā līguma saistības. Personas datu sniegšana farmakovigilances vajadzībām ir ar tiesību aktiem noteikta prasība. Ja Jūs nesniedzat Personas datus iepriekš minētajiem mērķiem, NORAMEDA nebūs iespējas pienācīgi izpildīt ar Jums noslēgtu līgumu vai Jūsu iesniegto pasūtījumu e-veikalā, kā arī nevarēs izpildīt juridiskās saistības attiecībā uz farmakovigilances prasībām.

2.3. Apstrādājot un uzglabājot Jūsu Personas datus, NORAMEDA īsteno organizatoriskos un tehniskos datu aizsardzības pasākumus, kas nodrošina Personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, modificēšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Telpa, kurā tiek glabāti savāktie dati, tiek fiziski sargāta no nepiederošu personu piekļuves. Jūsu Personas dati tiek sargāti no neatļautas piekļuves caur datortīkliem.

2.4. Jūsu Personas dati tiek apstrādāti:

2.4.1. tiešā mārketinga mērķiem (ja tiek piedāvātas preces un pakalpojumi personām un (vai) tiek pieprasīts viedoklis par piedāvātajām precēm un pakalpojumiem) - 10 gadus no piekrišanas personas datu apstrādei saņemšanas brīža (vai no datu saņemšanas brīža, kad piekrišana nav obligāta);

2.4.2. elektronisko vaicājumu administrēšanas nolūkos – 2 mēnešus, un komentāru administrēšanas nolūkos – 3 gadus no iesniegšanas dienas;

2.4.3. elektroniskās komercijas nolūkos – 2 gadus no pēdējās klienta veiktās operācijas dienas vai pēdējās piekļuves klienta kontam;

2.4.4. farmakovigilances (sūdzību izskatīšanas) nolūkos – 5 gadus no dienas, kad tika paziņots par zāļu blakusparādībām;

2.4.5. Ja Jūsu dati ir tikuši izmantoti veicot nelikumīgās darbības vai identitātes zādzību vai citus pārkāpumus, kuru dēļ tika vai tiks uzsākta attiecīgo tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšana, ja NORAMEDA ir saņēmusi ar Jums saistītas sūdzības, vai ja NORAMEDA pamanīja Jūsu izdarītos privātuma politikas un / vai NORAMEDA tīmekļa vietnē esošo noteikumu pārkāpumus, kā arī lai izteiktu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības, Jūsu personas dati var tikt apstrādāti tik ilgi, cik tas būs nepieciešams minētajos gadījumos.

2.5. Beidzoties iepriekš minētajiem termiņiem, Jūsu Personas dati tiks automātiski iznīcināti.

2.6. NORAMEDA var izmantot anonimizētus datus, kas nav tieši saistīti ar Jūsu personu, proti, datus par pasūtītajiem pakalpojumiem. Šādi statistikie dati tiks ievākti un apstrādāti tā, lai nepieļautu atklāt personas identitāti vai citus personas datus, kas ļautu identificēt personu.

2.7. Jūs izmantojat un lejupielādējat datus no NORAMEDA tīmekļa vietnes uz savu risku. NORAMEDA nav atbildīga par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies tā rezultātā, it īpaši, ja tas ir kaitējums, kas var tikt nodarīts Jūsu rīcībā esošām datu kopām, tehnikai un (vai) programmatūrai.

3. Informācijas iegūšanas veidi

3.1. NORAMEDA var izmantot turpmāk norādīto informāciju, kuru iegūst, Jums izmantojot NORAMEDA tīmekļa vietni, šādos veidos:

3.1.1. Jūsu IP adrese: Jūsu IP adrese ir skaitlis, kuru Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS) automātiski piešķir Jūsu lietotajam datoram. IP adrese tiek identificēta un ievietota Jūsu servera žurnālā kopā ar apmeklējuma laiku un vietni(-ēm), kuru(-as) apmeklējāt. IP adrešu vākšana ir ierasta prakse internetā un to automātiski dara vairums vietņu.

NORAMEDA izmanto IP adreses tādiem mērķiem kā NORAMEDA tīmekļa vietnes lietošanas līmeņa noteikšana, servera problēmu risināšana un NORAMEDA tīmekļa vietnes administrēšana. NORAMEDA tās var izmantot un atklāt visiem tiem pašiem mērķiem, kādiem tiek izmantoti citi personas dati. NORAMEDA lūdz Jūs ņemt vērā, ka IP adresi, servera žurnāla ierakstus un ar to saistīto informāciju NORAMEDA uzskata par Personas datiem, ja to nosaka likumi vai citi piemērojamie tiesību akti.

3.1.2. Jūsu pārlūka informācija: noteiktu informāciju ievāc vairums pārlūku, piemēram, vides piekļuves kontrole (angl. media access control, MAC.), Jūsu datora veids (“Windows” vai “Macintosh”), ekrāna izšķirtspēja, operētājsistēma, interneta pārlūks un versija, sīkdatnes (sīkdatņu politika izklāstīta zemāk), pikseļu tagi (angl. pixel tags), tīmekļa bāksignāli (angl. web beacon) un izmantojot citas tamlīdzīgas tehnoloģijas.

Pārlūka informāciju, kas apstrādāta ar „Google Analytics“ programmu, NORAMEDA izmanto tīmekļa vietnes apmeklējumu statistikas novērtēšanai un uzlabošanai. Vairāk informācijas par to var atrast: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

4. Datu aizsardzība un „Facebook” lietošana

4.1. NORAMEDA tīmekļa vietnē tiek izmantoti sociālā tīkla tīmekļa vietnes www.facebook.com spraudni (angļu valodā plugins). Šo tīklu pārvalda „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV („Facebook“).

4.2. Izmantojot NORAMEDA tīmekļa vietni, Jūs apmeklējat tīmekļa vietnes ar šādu spraudni, pievienojaties „Facebook serveriem”, Jūsu pārlūkprogramma saņem atbilstošo ziņojumu, un tīmekļa vietnē parādās spraudnis. Šādā veidā „Facebook” serverim tiek nodota informācija par Jūsu apmeklētajām NORAMEDA tīmekļa vietnēm. Ja tajā brīdī Jūs esat reģistrējies kā „Facebook” lietotājs, „Facebook” šo informāciju piešķirs Jūsu personīgajam „Facebook” lietotāja kontam. Izmantojot spraudņu funkcijas (piem., nospiežot „Patīk" pogu, iesniedzot komentāru), šie dati arī tiks piešķirti Jūsu Facebook kontam. Ja Jūs nevēlaties, lai „Facebook” apkopotu datus par Jums caur NORAMEDA mājas lapu, pirms apmeklējot NORAMEDA mājas lapu, Jums ir jāiziet no „Facebook”.

4.3. „Facebook“ ar šo spraudni neietekmē NORAMEDA vācamiem datiem, tādēļ Jums sniedz informāciju, kas atbilst NORAMEDA zināšanu līmenim. Vairāk informācijas par „Facebook” vācamiem un izmantojamiem datiem, par ar to saistītām Jūsu tiesībām, Jūsu privātuma aizsardzības iespējām varat atrast „Facebook” privātuma paziņojumos.

5. Personas datu izmantošana mārketinga (reklāmas un tirgus izpētes) nolūkos

5.1. NORAMEDA piedāvā arī šādus pakalpojumus:

5.1.1. sūta vēstules ar jaunākajiem piedāvājumiem / preču reklāmu, aptaujā klientus par piedāvātajām precēm un pakalpojumiem;

5.1.2. reģistrē kā pastāvīgu klientu.

5.2. Ja Jūs dosiet savu nepārprotamu piekrišanu, lai Jūsu Personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga (reklāmas un tirgus izpētes) nolūkos (piem., tiešām nospiedīsiet atbilstošo pogu, veicot darbības NORAMEDA tīmekļa vietnes lapās), Jūsu Personas dati tiks saglabāti un izmantoti šiem mērķiem.

5.3. Šim nolūkam NORAMEDA izmanto šādus komunikācijas kanālus ar Jums, kuriem Jūs piekritāt, piemēram, ja NORAMEDA norādāt savu e-pasta adresi, pa tālruni, ar īsziņu vai caur „App” lietotnēm Jūs norādāt NORAMEDA savu (mobilā) tālruņa numuru; pa pastu (pasta sūtījumu) norādāt NORAMEDA savu adresi.

5.4. Ja esat izteicis savu nepārprotamu piekrišanu, lai Jūsu Personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga (reklāmas un tirgus izpētes) nolūkos, tas nozīmē, ka esat piešķīris NORAMEDA iespēju Jums pa pastu sūtīt reklāmu par NORAMEDA tīmekļa vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem. Turklāt, izmantojot Jūsu datus, NORAMEDA var izveidot un uzturēt lietotāja profilu, kas nepieciešams, lai Jūs varētu saņemt tieši Jums piemērotu reklāmu, kura pēc NORAMEDA ieskatiem, varētu Jūs interesēt.

5.5. Ja Jūs dosiet savu nepārprotamu piekrišanu, lai Jūsu Personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga (reklāmas un tirgus izpētes) nolūkos, NORAMEDA var izmantot Jūsu datus, lai analizētu un uzlabotu tīmekļa vietņu, reklāmas un tirgus izpētes efektivitāti, kā arī citiem mārketinga un pārdošanas mērķiem.

5.6. Pēc Jūsu pasūtījuma, uz Jūsu e-pastu NORAMEDA varat nosūtīt pieprasījumu novērtēt NORAMEDA darbu.

6. Personas datu nodošana trešajām personām

6.1. Jūsu Personas datus kārtot ir tiesības NORAMEDA datu kārtotājiem – servera pakalpojuma sniedzējiem, tīmekļa vietnes administratoram un pasta piegādes uzņēmumiem – tikai tādā apjomā, cik tas nepieciešams viņu funkciju veikšanai. NORAMEDA ir tiesības nodot Personas datus trešajām personām tikai Lietuvas Republikas likumos un citos piemērojamos likumos noteiktajā kārtībā un gadījumos.

6.2. Lai uzlabotu NORAMEDA produktu piedāvājumu, NORAMEDA individualizēti novērtē, kuras NORAMEDA norādes tika izmantotas. Savu piekrišanu šādei praksei Jūs sniedzat reģistrācijas laikā. Tādēļ NORAMEDAI var būt nepieciešams nodot Jūsu Personas datus turpmākai apstrādei citiem NORAMEDA grupas uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem, kuri ir tā pakalpojumu sniedzēji. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, var tikt atļauts nosūtīt Jums biļetenu.

6.3. NORAMEDA garantē, ka Jūsu Personas dati netiks nodoti trešajām personām iedzīvošanās nolūkā. Tomēr NORAMEDA patur tiesības sniegt informāciju par Jums, ja tas būs jādara likumos noteiktajā kārtībā vai arī ja no Sabiedrības to pieprasītu likumīgi darbojošās institūcijas vai kriminālvajāšanu īstenojošās institūcijas.

6.4. Jūsu Personas dati netiks sniegti trešajām valstīm.

7. Jūsu tiesības

7.1. Jums ir tiesības mainīt un / vai atjaunināt reģistrācijas veidlapā sniegto informāciju.

7.2. Jums ir pienākums reģistrācijas veidlapās norādīt tikai pareizos personas datus. NORAMEDA nav atbildīga par reģistrācijas veidlapās norādīto Personas datu pareizību vai par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies iesniedzot nepareizus Personas datus.

7.3. Ja personas dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu Personas datu apstrādei, paziņojot par to personīgi vai rakstiski Gynėju g. 16, 01108, Viļņa, vai pa e-pastu info@norameda.com, iesniedzot personu apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas. Atsaukums neietekmēs datu apstrādes, kas balstīta uz piekrišanu, un kas tika sniegta līdz piekrišanas atsaukšanai, likumību. Ja jūs nepiekrītat vai atceļat piekrišanu Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, šāda apstrāde tiks izbeigta, Jūsu profils un Personas dati tiks iznīcināti.

7.4. Jums ir arī tiesības:

7.4.1. saņemt apstiprinājumu no NORAMEDA, vai ar Jums saistītie dati tiek apstrādāti, ja tiek apstrādāti, iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus apstrādā NORAMEDA, un ar to, kā tie tiek apstrādāti;

7.4.2. pieprasīt izlabot neprecīzus vai nepilnīgus Personas datus;

7.4.3. pieprasīt Personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot glabāšanu, kad dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likumus;

7.4.4. kopš VDAR piemērošanas sākuma (2018. gada 25. maija) – pieprasīt ierobežot Personas datu apstrādi, pamatojoties uz iemesliem, kas norādīti regulā;

7.4.5. kopš VDAR piemērošanas sākuma – pieprasīt Personas datu dzēšanu („tiesības tikt aizmirstam") pamatojoties uz iemesliem, kas norādīti regulā;

7.4.6. kopš VDAR piemērošanas sākuma – saņemt Personas datus parastā un datorlasāmā formātā, ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu vai līgumu;

7.4.7. kopš VDAR piemērošanas sākuma – nepiekrist Personas datu apstrādei, kad NORAMEDA apstrādā Personas datus, īstenojot savas likumīgās intereses; tad NORAMEDA vairs neapstrādās Jūsu Personas datus, izņemot gadījumus, kad pierādīs, ka dati tiek apstrādāti pārliecinoši pamatotu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai izteiktu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības;

7.4.8. iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

7.5. Jūs varat īstenot iepriekš minētās tiesības (izņemot 7.4.8. punktā minēto), sazinoties ar NORAMEDA personīgi vai rakstiski Gyneju g. 16, 01108, Viļņa, vai uz e-pasta adresi info@norameda.com, uzrādot personas identitāti apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas. NORAMEDA viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniegs atbildi uz Jūsu pieprasījumu.

7.6. Ja Jums ir kādi jautājumi, kas saistīti ar iepriekš minētajām Jūsu tiesībām vai NORAMEDA privātuma politiku, lūdzu, sūtiet vēstuli uz e-pastu info@norameda.com ar tēmu "Datu aizsardzība".

8. Sīkdatņu politika

8.1. Sīkdatnes (angl. cookies) – nelieli teksta informācijas faili, kurus Jūsu izmantotās ierīces pārlūks pieņem no vietnes, kuru apmeklējat, un saglabā Jūsu ierīcē. Sīkdatnes ļauj NORAMEDA vietnei atcerēties informāciju par Jūsu pārlūkošanas paradumiem, darbībām, meklēšanu un iestatījumiem, lai Jūs varētu pilnībā izmantot vietnes funkcionalitāti, bet NORAMEDA vietnes nākamās apmeklējumu reizes būtu vienkāršākas un efektīvākas.  

8.2. Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties pieņemt sīkdatnes. Ja nepiekrītat, ka Jūsu datorā vai citā gala ierīcē tiktu saglabātas sīkdatnes, varat nomainīt sava interneta pārlūka iestatījumus un atslēgt visas sīkdatnes, vai arī atļaut/neatļaut katru atsevišķi. Taču pievēršam Jūsu uzmanību, ka atsevišķos gadījumos tas var palēnināt interneta pārlūkošanu, ierobežot noteiktu vietnes funkciju darbību vai bloķēt piekļuvi vietnei. Plašāku informāciju varat saņemt šeit: allaboutcookies.org.

8.3. Informācija par izmantotajām sīkdatnēm
 

Sīkdatnes nosaukums

Apraksts

Izveides brīdis

Darbības ilgums

Izmantotie dati

PHPSESSID

Standarta sīkdatne, kas tiek izmantota lietotāja sesijas uzturēšanai.

Ienākot lapā

Līdz interneta vietnes aizvēršanas brīdim

Unikālais identifikators

p_popup_uh

Sīkdatne tiek izmantota informācijas saglabāšanai par lietotāja apskatītajiem un aizvērtajiem izlecošajiem („pop-up“) logiem.

Pirmo reizi ienākot lapā

1 gadu

Unikālais identifikators

rated_[veselais skaitlis]

Sīkdatne tiek izmantota informācijas vākšanai vietnes satura vadības sistēmā par lietotāja izvēlēto aptaujas atbildi.

Pirmo reizi ienākot lapā

1 gadu

Unikālais identifikators

C, cid, TPC, GCM, uid

Sīkdatnes izveido nejaušu ID katram apmeklētājam, lai varētu noteikt, kuri lietotāji vietni apmeklē atkārtoti. Šīs sīkdatnes palīdz identificēt lietotāju pārlūkošanas paradumus vietnē.

Pirmo reizi ienākot lapā

Līdz interneta vietnes aizvēršanas brīdim vai līdz 60 dienām

Unikālais identifikators

_utma, _utmb, _utmc

Novērošanas sīkdatnes no „Google Analytics“. Informācija uz serveri tiek sūtīta anonīmi. Sīkdatnes identificē unikālos apmeklētājus un novēro lietotāju sesijas. Vairāk informācijas skat. „Google“ vietnē.

Pirmo reizi ienākot lapā

Attiecīgi 30 min., 6 mēnešus, 2 gadus

Pārskatam tiek izmantotas IP adreses un unikālie ID numuri. Pārskata rezultāts – statistiskais. Skaitītāja pārskats tiek izveidots ar „Google Analytics“ starpniecību.

_utmz

Novērošanas sīkdatnes no „Google Analytics“. Informācija uz serveri tiek sūtīta anonīmi.

Pirmo reizi ienākot lapā

Līdz pārlūkprogrammas aizvēršanas brīdim

Pārskatam tiek izmantotas IP adreses un unikālie ID numuri. Pārskata rezultāts – statistiskais. Skaitītāja pārskats tiek izveidots ar „Google Analytics“ starpniecību.

gtest, gdyn

Sīkdatnes, kas tiek izmantotas informācijas saglabāšanai par lietotāja apskatītajām vietnēm, apmeklēšanas ilgumu un var tikt izmantoti, lai anonīmi aprakstītu lietotāju portretus pēc pārlūkošanas paradumiem.

Pirmo reizi ienākot lapā

5 gadus

Unikālais identifikators

UID

Sīkdatne ievāc informāciju par lietotājiem, kas ir pieslēgušies, un tiek izmantota unikālo lietotāju atšķiršanai, piešķirot viņiem unikālo identifikatoru (ID).

Pirmo reizi ienākot lapā

Līdz 60 dienām

Unikālais identifikators

adnKeyTarget…

Sīkdatne ievāc informāciju par lietotājiem, kas ir pieslēgušies, un tiek izmantota unikālo lietotāju atšķiršanai, piešķirot viņiem unikālo identifikatoru (ID).

Pirmo reizi ienākot lapā

5 gadus

Unikālais identifikators

ntsprnt

DMP grupas indentifikators.

Pirmo reizi ienākot lapā

Līdz 30 dienām

Unikālais identifikators

LimitatorInformer_Engine…

Sīkdatne ievāc informāciju par lietotājiem, kas ir pieslēgušies, un tiek izmantota unikālo lietotāju atšķiršanai, piešķirot viņiem unikālo identifikatoru (ID).

Pirmo reizi ienākot lapā

1 gadu

Unikālais identifikators

_vwu_uuid

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_71_combi

debug_vis_opt_s

_vis_opt_s

Sīkdatnes vāc informāciju par lietotājiem un ļauj novērot viņu pārlūkošanas paradumus.

Pirmo reizi ienākot lapā

3 mēnešus

Unikālais identifikators

splitVar2

Sīkdatnes ievāc informāciju par lietotājiem un tiek izmantota viņu pārlūkošanas paradumu salīdzināšanai.

Pirmo reizi ienākot lapā

2 gadus

Unikālais identifikators

Inspectlet sīkdatnes:

_insp_identity

_insp_norec_sess

_insp_nv

_insp_ref

_insp_slim

_insp_targlptx

_insp_targlpu

_insp_uid

_insp_wid

Sīkdatnes vāc informāciju par lietotāju darbībām vietnes pārlūkošanas laikā un izmantojot tajā esošās funkcijas (video, veidnes, taustiņu un tml.). Šīs sīkdatnes ļauj novērtēt lietotāju pārlūkošanas pieredzi un identificēt vietnes funkcionālos trūkumus.

Pirmo reizi ienākot lapā

1 gadu

Unikālais identifikators

Google Tag Manager“ un „Google Analytics“ sīkdatnes:

 

_dc_gtm_UA-4238681-1

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota piedāvājumu optimizēšanai un to sniegšanai citās vietnēs.

Ienākot lapā

8 stundas

Unikālais identifikators

_dc_gtm_UA-4238681-28

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota piedāvājumu optimizēšanai un to sniegšanai citās vietnēs.

Ienākot lapā

8 stundas

Unikālais identifikators

_ga

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota statistiskās informācijas saglabāšanai.

Pirmo reizi ienākot lapā

2 gadus

Unikālais identifikators

_gat_UA-4238681-28

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota unikālo lietotāju atšķiršanai, piešķirot viņiem unikālu identifikatoru (ID).

Ienākot lapā

8 stundas

Unikālais identifikators

viewedOuibounceModal

Sīkdatne tiek izmantota vietnē publicēto aptauju piedāvāšanai lietotājiem un nodrošina, ka lietotāju aptauja tiek parādīta tikai vienu reizi.

Ienākot lapā

Līdz interneta vietnes aizvēršanas brīdim

Unikālais identifikators


 
8.4. NORAMEDA drīkst, nepārkāpjot tiesību aktus, apvienot informāciju, kas saņemta ar sīkdatņu palīdzību, ar informāciju, kas par personu saņemta citiem līdzekļiem, piem. informāciju par preču lietošanu.

8.5. NORAMEDA interneta vietnē var tikt sniegtas saites uz trešo pušu interneta vietnēm, produktiem un pakalpojumiem. Trešo pušu pakalpojumiem vai produktiem, kuriem var piekļūt, izmantojot saites no NORAMEDA vietnes,var tikt piemērots attiecīgās trešās puses privātuma paziņojums.

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. NORAMEDA ir tiesības vienpusēji daļēji vai pilnībā mainīt privātuma politiku, par to paziņojot NORAMEDA vietnē.

9.2. Ja Jūs nepiekrītat savu Personas datu apstrādei saskaņā ar jauno privātuma politikas redakciju, Jūs varat izmantot augstāk norādītās Jūsu tiesības, kas saistītas ar personas datu apstrādi.

9.3. Privātuma politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publiskošanas dienas, t.i., no dienas, kad tie tiek ievietoti NORAMEDA vietnē.

About us